Τριήμερο συνέδριο Course on Cybersecurity Organisational and Defensive Capabilities

Posted by & filed under Δραστηριότητες Εθνικού CSIRT-CY.

Στα πλαίσια συνεργασίας με το European Security and Defense College (ESDC), η ΑΨΑ/Εθνικό CSIRT-CY φιλοξενούν το τριήμερο συνέδριο με τίτλο Course on Cybersecurity Organisational and Defensive Capabilities από τις 18-20 Ιανουαρίου 2021. Θέματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο είναι η ασφάλεια πληροφοριών, η διαχείριση ρίσκου, η ανταπόκριση και η αντιμετώπιση περιστατικών, η συλλογή πληροφοριών για κυβερνοαπειλές κ.α.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν πέραν των 150 επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι συμμετέχοντες προέρχονται κυρίως από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν αντιπροσωπείες από 22 κράτη-μέλη, τρίτες χώρες όπου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διατηρεί αποστολές, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και από πολλά ινστιτούτα και υπηρεσίες της ΕΕ.

Η συνεργασία μεταξύ ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT-CY και ESDC έλαβε χώρα για πρώτη φορά το 2019 με την διεξαγωγή του συνεδρίου στην Κύπρο σε συνεργασία και με την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ενώ φέτος εξαιτίας των μέτρων κατά της πανδημίας της νόσου COVID-19, το συνέδριο πραγματοποιείται διαδικτυακά. Η ευρύτερη συνεργασία της ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT-CY με το ESDC αποσκοπεί στην δημιουργία ευρωπαϊκού φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσία, η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η καλλιέργεια κουλτούρας κυβερνοασφάλειας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Προς την επίτευξη αυτών των στόχων, η σημαντικότητα του συνεδρίου έγκειται στο ότι παρέχει τη δυνατότητα για την ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας, και βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στους συμμετέχοντες, σε διάφορα επίπεδα σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια. Με αυτό το τρόπο, επιτυγχάνεται η βελτίωση της υφιστάμενης γνώσης, των ικανοτήτων και η επάρκεια των επαγγελματιών, ενώ παράλληλα ενισχύεται η εδραίωση της πλατφόρμας Cyber Education Training Exercise and Evaluation (ETEE), αυξάνοντας το εύρος των ενεργειών της μέσω εκπαιδεύσεων σε τεχνικό, στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Μελλοντικός στόχος της συνεργασίας ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT-CY με το ESDC είναι η ανάδειξη του περιφερειακού ρόλου της Κύπρου, καθιστώντας το νησί κέντρο σε θέματα κυβερνοασφάλειας με την πραγματοποίηση του συνεδρίου σε ετήσια βάση. Αναμένεται επίσης η δημιουργία εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων σε θέματα threat intelligence και κρυπτογραφίας για τα επόμενα συνέδρια.